Urban-Inside
De Freerun school van regio gouwestreek

Algemene voorwaarden Urban-Inside 

versie 26 juni 2023

Urban-Inside biedt drie mogelijke diensten die we opeenvolgend zullen bespreken:

  • Vrije Training (hoofdstuk 1);
  • Lidmaatschap (hoofdstuk 2);
  • Arrangement (hoofdstuk 3).


Vervolgens staan in hoofdstuk 4 de algemene bepalingen die gelden voor alle mogelijke diensten en in hoofdstuk 5 staan nog de gebruikte definities.
Hoofdstuk 1 Vrije Training

Artikel 1 - Vrij trainen

1.1 Bij het gebruik maken van het vrij trainen dient de klant bij ons lid te zijn of €10,- te betalen voor entree, het bedrag mag overgemaakt worden op de door de trainer aangegeven rekening of moet contant worden afgerekend.

1.2 Na het aanschaf van een vrij trainen moment, kan de desbetreffende klant niet het betaalde entree geld terug ontvangen.

1.3 Bij het betreden van de locatie  dient u zich aan de desbetreffende regels te houden, indien u dit niet doet, kan de toegang tot de locatie u worden ontzegt.

Hoofdstuk 2 Lidmaatschap

Artikel 2 – Aanvang, duur en omvang lidmaatschap

2.1 Een lidmaatschap bij Urban-Inside komt tot stand door het naar waarheid invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier via de Website door de Klant of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. Een lidmaatschap is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.

2.2 Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal één maand. Bij het aanschaffen van een voordeel abonnement is dit minimaal 1 jaar. Na afloop van deze maand wordt het lidmaatschap telkens voor de duur van één maand stilzwijgend verlengd, behalve in geval van een schriftelijke opzegging zoals bepaald in artikel 4.

2.3 Een lidmaatschap wordt aangegaan voor één, twee of drie Lessen per week. Afhankelijk van het gekozen lidmaatschap heeft een Lid het recht om respectievelijk minimaal 40, 80 of 120 Lessen op jaarbasis te volgen. De verschillende lidmaatschappen en de daaraan verbonden Contributie worden vermeld op de Website.

2.4 In de vakantieperiodes kan per vestiging een afwijkend vakantierooster gelden. Bij een vakantie langer dan één week heeft het Lid de mogelijkheid om vrij trainen momenten te volgen om zo toch wekelijks te kunnen trainen. Dit is met uitzondering van de grote zomervakantie waarin de middelste 2 weken geen vrij trainen zullen zijn en de Kerstvakantie waarin wij vanaf kerst tot oud en nieuw gesloten zullen zijn.

2.5 Voordat een lidmaatschap wordt aangegaan, kan een Klant eerst via een proefles kennismaken met Freerunning/Parkour. De Klant kan dan eenmalig kosteloos een Les volgen bij Urban-Inside. Aanmelding hiervoor gebeurt op gelijke wijze als onder lid 1 van dit artikel is bepaald.


Artikel 3 – Contributie en betaling

3.1 Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat het Lid akkoord met betaling van de inschrijfkosten en de op het inschrijfformulier vermelde Contributie via een SEPA-incasso. Deze automatische incasso van de Contributie vindt plaats per maand. De Contributie is direct opeisbaar.

3.2 De hoogte van de Contributie voor de eerste maand na inschrijving wordt berekend naar evenredigheid van de nog te volgen Lessen van deze maand. De Contributie wordt vervolgens steeds rond de 24e van de maand voorafgaand aan een nieuw maand geïnd.

Artikel 4 – Annuleren, wijzigen en opzeggen

4.1 Als een Lid een Les wil wijzigen of annuleren is hiervoor geen geld terug garantie. Alleen in overleg met Urban-Inside kan een les gewijzigd worden. 

4.2 Als een Lid een wijziging niet tijdig kenbaar maakt, dan heeft het Lid geen recht op restitutie.

4.3 Een Lid kan een lidmaatschap wijzigen of opzeggen tot uiterlijk één maand voorafgaand aan de nieuwe maand. Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden gewijzigd of opgezegd door een e-mail te sturen naar het E-mailadres. Info@urban-inside.nl

4.4 Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap tijdens de maand volgt geen restitutie van de Contributie.

Hoofdstuk 3 Arrangementen

Artikel 5 – Soorten Arrangementen

5.1 Voor een groep van minimaal drie personen biedt Urban-Inside een aantal Arrangementen aan zoals een kinderfeestje, clinic, workshop of een in onderling overleg overeengekomen Arrangement. Meer informatie over de mogelijke Arrangementen is te vinden op de Website.

5.2 Voor een kinderfeestje komt door het contact opnemen via de Website een Overeenkomst tot stand.

5.3 Voor een clinic, workshop of een in onderling overleg overeengekomen Arrangement vraagt Klant via het contactformulier op de Website of via het E-mailadres een offerte op. Als Klant de door Urban-Inside uitgebrachte offerte aanvaardt, komt een Overeenkomst tot stand.

Artikel 6 – Offerte, prijzen en betaling

6.1 Urban-Inside publiceert op de Website een overzicht van de prijzen van de mogelijke Arrangementen. Op verzoek van de Klant brengt Urban-Inside een offerte uit voor een in overleg overeengekomen Arrangement. Het staat Urban-Inside vrij om tegen een afwijkend tarief Arrangementen aan te bieden.

6.2 Als Urban-Inside een offerte uitbrengt is deze gedurende veertien dagen geldig en vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

6.3 Bij een vrijblijvende offerte, heeft Urban-Inside het recht om de offerte te herroepen of daarvan af te wijken.

6.4 Betaling van een Arrangement gebeurt vooraf. Als partijen zijn overeengekomen dat wordt betaald per factuur, dan dient betaling plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum.

Artikel 7 – Annuleren of wijzigen

7.1 Bij annulering of wijziging van een Arrangement is Klant verplicht om dit schriftelijk via het E-mailadres aan Urban-Inside door te geven.

7.2 In geval Klant een Arrangement wil wijzigen in het aantal Deelnemers of toevoeging van mogelijke faciliteiten, dan is Klant verplicht de daaraan verbonden kosten aan Urban-Inside te betalen.

7.3 Urban-Inside kan een redelijke vergoeding in rekening brengen als Klant binnen vijf werkdagen voor aanvang van het Arrangement een wijziging doorgeeft.

7.4 Urban-Inside kan een redelijke vergoeding voor het geleden verlies of de gederfde winst in rekening brengen als de Klant het Arrangement annuleert. Als Klant een Arrangement binnen vijf werkdagen voorafgaand aan het Arrangement annuleert is Klant aan Urban-Inside in ieder geval de navolgende vergoeding verschuldigd:

a. bij annulering van vijf tot drie werkdagen voor aanvang van het Arrangement is Klant 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd;
b. bij annulering van één of twee werkdagen voor aanvang van het Arrangement is Klant 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd;
c. bij annulering op de dag zelf is Klant 75% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
Klant is verplicht het verschuldigde bedrag binnen veertien dagen na annulering aan Urban-Inside te voldoen. In het geval Klant de volledige financiële vergoeding van de Overeenkomst al heeft voldaan zal Urban-Inside het restant binnen veertien dagen na annulering aan de Klant voldoen.

Hoofdstuk 4 Algemene bepalingen

Artikel 8 – Toepasselijkheid

8.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere activiteit, aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Klant en Urban-Inside waarop Urban-Inside deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

8.2 De Algemene Voorwaarden worden ter beschikking gesteld op een manier zodat deze door Klant kan worden opgeslagen en worden volledigheidshalve overhandigd en/of toegestuurd bij ondertekening van een Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn ook in te zien en te downloaden op de Website. Op verzoek van Klant zendt Urban-Inside een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos per e-mail toe.

8.3 Als één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de andere bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien mogelijk zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

8.4 Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de strekking en/of het doel van deze bepalingen.

8.5 Urban-Inside behoudt uitdrukkelijk het recht voor (een gedeelte van) een bepaling van de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Urban-Inside informeert Klant over de wijzigingen voordat deze van kracht worden. Een Klant wordt de gelegenheid geboden om de Overeenkomst binnen één maand na toezending van de wijzigingen te ontbinden als de bepaling in haar nadeel wordt gewijzigd.

8.6 Indien Urban-Inside niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Urban-Inside in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 9 – Verzuim, opschorting, ontbinding

9.1 Klant is in verzuim na het verstrijken van de betalingstermijn of als de Klant de geïncasseerde Contributie heeft gestorneerd en nadat Urban-Inside de Klant schriftelijk de mogelijkheid heeft gegeven om het verschuldigde bedrag binnen veertien dagen te voldoen, maar de Klant na deze betalingstermijn hieraan wederom niet heeft voldaan.

9.2 Na het verstrijken van de nieuwe betalingstermijn mag Urban-Inside de wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen bij de Klant. Op dat moment is Urban-Inside ook bevoegd om de Klant de toegang tot (een van) de vestigingen van Urban-Inside te ontzeggen.

9.3 Urban-Inside is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden als de Klant in verzuim is.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Deelnemer is zich ervan bewust en aanvaardt dat Freerunning/Parkour een risicosport is en dat hierdoor schade aan goederen en/of lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben. Deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen lichamelijke conditie en maakt zelf de afweging, gelet op zijn/haar conditie en competentie, om de aanwijzingen van de Trainer op te volgen.

10.2 Urban-Inside zal er steeds voor zorgdragen dat de Deelnemer in een veilige omgeving Freerunning/Parkour kan beoefenen en dat het ontstaan van gevaarlijke situaties waarbij (letsel)schade kan ontstaan redelijkerwijs wordt voorkomen.

10.3 In geval van een Vrije Training beoefent de Deelnemer Freerunning zonder directe betrokkenheid van een Trainer. De Deelnemer is zich ervan bewust dat op dat moment de verantwoordelijkheid voor het veilig beoefenen van Freerunning bij de Deelnemer zelf ligt en dat voor Urban-Inside dan een minder zware zorgplicht geldt.

10.4 Urban-Inside is tegenover de Klant en/of Deelnemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico komt van Urban-Inside.

10.5 Urban-Inside is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Deelnemer, zoals het niet melden van persoonlijke omstandigheden, een ontoereikende gezondheid of conditie, het verzwijgen van medisch relevante informatie, onjuist handelen of nalaten, overschatting van de eigen vermogens of negeren van instructies.

10.6 Urban-Inside is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelingen en invloeden van derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

10.7 Urban-Inside is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendomen van Deelnemer of bezoeker als gevolg van het (onbetaald) gebruik van de onbewaakte ruimten in haar vestigingen.

10.8 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten aanzien van de Trainer, werknemers en niet-ondergeschikten van Urban-Inside, tenzij de wet dit uitsluit.

Artikel 11 – Recht op herroeping

11.1 Dit artikel is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten tussen Urban-Inside en een consument die op afstand zijn gesloten zoals overeenkomsten die via de Website, e-mail of telefonisch tot stand zijn gekomen.

11.2 De consument heeft het recht om binnen veertien dagen na totstandkoming van de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. De consument kan dit via het E-mailadres kenbaar maken bij Urban-Inside.

11.3 Als binnen de herroepingstermijn geen gebruik is gemaakt van de overeenkomst, dan is de herroeping kosteloos.

11.4 Als de consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van Urban-Inside en vervolgens het herroepingsrecht inroept dan is de consument een evenredig bedrag verschuldigd voor dat gedeelte van de overeenkomst dat door Urban-Inside eventueel is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Urban-Inside is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover Klant indien dit een direct en aantoonbaar gevolg is van overmacht. Zo is Urban-Inside in geval van overmacht bijvoorbeeld gerechtigd een Les of Arrangement uit te stellen of te annuleren.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan gebeurtenissen waarover Urban-Inside geen controle heeft met inbegrip van, zonder beperking, verordeningen of beperkingen van de overheid, force majeure, stakingen, werkonderbrekingen of andere arbeidsstoornissen, oorlog of sabotage.

12.3 Urban-Inside kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. In het geval deze periode langer duurt dan drie maanden, dan mogen partijen de Overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.4 Als Urban-Inside tijdens het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of nog kan nakomen, mag Urban-Inside deze reeds gemaakte kosten nog bij de Klant verhalen voor zover dat nog niet is gebeurd.

Artikel 13 – Privacy en persoonsgegevens

13.1 Wegens het uitvoeren van een overeenkomst tot dienstverlening kan het voor Urban-Inside noodzakelijk zijn om (persoons)gegevens van Klant en/of Deelnemers te verwerken.

13.2 Urban-Inside zal als verwerkingsverantwoordelijke ervoor zorgdragen dat de (persoons)gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst verstrekt, te allen tijde worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of aanverwante wet- en regelgeving.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.'

14.2 Ingeval van een geschil tussen partijen is de rechtbank waar Urban-Inside is gevestigd exclusief bevoegd hierover te oordelen. Als de Klant het geschil bij de wettelijk bevoegde rechter wil voorleggen kan de Klant dit, binnen één maand nadat Urban-Inside zich op dit artikel heeft beroepen, aan Urban-Inside kenbaar maken.

Artikel 15 – Overige bepalingen

15.1 Urban-Inside kan per te leveren dienst een leeftijdsgrens stellen en zal dit per dienst weergeven op de Website. Als een leeftijdsgrens geldt dan kan Urban-Inside de Deelnemers om een geldig identificatiebewijs te vragen. Als de leeftijdgrens niet wordt behaald, mag Urban-Inside de deelname aan een lidmaatschap of Arrangement weigeren.

15.2 In de zomermaanden kan Urban-Inside voor een aansluitende periode van twee weken haar deuren sluiten. In deze periode kunnen zullen geen Vrije Trainingen en/of Lessen worden gegeven of Arrangementen worden verzorgd. Klant zal hierover tijdig worden geïnformeerd. Bij de hoogte van de Contributie is hiermee al rekening gehouden.

15.3 Urban-Inside is verplicht om een annulering of wijziging van de aanvangstijd minimaal 24 uur voor aanvang van een Les en/of Arrangement door te geven.

15.4 Urban-Inside mag de prijzen van de lidmaatschappen, strippenkaarten en Arrangementen jaarlijks wijzigen. Alle prijzen staan vermeld op de Website en zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

15.5 Veranderingen in de NAW-gegevens, medische gegevens of andere informatie dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan Urban-Inside via het E-mailadres.

15.6 Gevonden voorwerpen worden maximaal tot het einde van ieder kwartaal bewaard bij de betreffende vestiging van Urban-Inside. Vervolgens worden de gevonden voorwerpen weggegooid.

Artikel 16 – Huisregels

Om het bezoek aan Urban-Inside voor iedereen plezierig te maken en te houden gelden een aantal huisregels. Urban-Inside hecht er belang aan dat iedereen zich thuis voelt en in een sportieve en gezellige omgeving Freerunning kan beoefenen.
– Freerunning is een risicosport. Je kan gewond raken! Deelname aan Parkour/Freerunnen bij Urban-Inside is op eigen risico.
– Deelnemers dienen ten alle tijden de aanwijzingen en regels van de Trainer(s) op te volgen.
– Lessen beginnen exact op het geplande tijdstip. Zorg ervoor dat dat je tijd aanwezig bent. Als een Deelnemer meer dan 15 minuten te laat is kan de toegang tot de Les worden ontzegd en zal geen restitutie of compensatie plaatsvinden.
– Draag schoenen en kleding waarin jij je prettig voelt en goed in kan bewegen. Zorg er wel voor dat de schoenen geen viezigheid achterlaten.
– De foampit en trampolines mogen niet met schoenen worden betreden.
– De foampit mag niet door meer dan één persoon tegelijk worden gebruikt.
– Deelnemers mogen geen gebruik maken van knieën en ellebogen tijdens Parkour/Freerunning.
– Ga met respect met elkaar om: geen pestgedrag, intimidatie of andersoortig (seksueel) ongewenst gedrag. Dit geldt zowel ten aanzien van de Trainers als andere Deelnemers en bezoekers.
– Het gebruik van eigen drinken en eten is toegestaan. Gelieve te nuttigen in de daarvoor bestemde ruimtes.
– Roken, het gebruik en handel in verdovende middelen en/of alcohol is verboden.
Het in strijd handelen met bovenstaande regels kan leiden tot royement zonder restitutie van de Contributie.

Artikel 17 Definities

“Algemene Voorwaarden”: de in dit document beschreven algemene voorwaarden die Klant en Deelnemers uitdrukkelijk aanvaarden door het aangaan van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van een van de diensten van Urban-Inside.
“Arrangement”: het in opdracht van Klant verzorgen van een Les en/of demonstratie en/of advisering in Freerunning/Parkour, met de mogelijkheid van toevoeging van (onbeperkt drinken), ontvangen van kleding en/of accessoires en het zelf bepalen van de locatie, voor een groep personen tegen een vooraf vastgestelde financiële vergoeding.
“Contributie”: de financiële vergoeding die elk kwartaal door een Lid moet worden betaald aan Urban-Inside voor het volgen van Lessen bij een van de dochtermaatschappijen van Urban-Inside
“Deelnemer”: ieder natuurlijk persoon die deelneemt aan Lessen en/of Arrangementen.
“E-mailadres”: info@urban-inside.nl
“Klant”: iedere (natuurlijke of rechts)persoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een Overeenkomst sluit met Urban-Inside of gebruik maakt van Arrangementen, Lessen, diensten of materialen van Urban-Inside.
“Les”: een training Freerunning gegeven door een daartoe bevoegd natuurlijk persoon die in opdracht van Urban-Inside zelfstandig lessen verzorgt in Freerunning. De les kan zowel indoor als outdoor worden gegeven afhankelijk van de vestiging.
“Lid”: iedere natuurlijk persoon door wie of namens wie het inschrijfformulier is ondertekend en aldus een lidmaatschap wil aangaan.
“Overeenkomst”: iedere mondelinge of schriftelijke verbintenis tussen een Klant en Urban-Inside waarbij Urban-Inside zich verplicht tot het leveren van een dienst, uitvoeren van een Les en/of Arrangement of het beschikbaar stellen van materialen aan Klant. De Overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan met de vestiging zoals vermeld op het inschrijf- of aanvraagformulier of offerte. De term “Urban-Inside” verwijst daarom naar de betreffende vestiging.
“Parkour”: de sport parkour, freerunning, Ninja Warrior, chase tag, bootcamp en/of andere urban sporten.
“Urban-Inside”: Urban-Inside, een eenmanszaak (KvK-nummer: 65627458)
“Trainer”: een volgens Urban-Inside bevoegd natuurlijk persoon die in opdracht van Urban-Inside zelfstandig lessen verzorgt in Freerunning/Parkour.
“Vrije Training”: de aangeboden dienst van Urban-Inside aan een Klant om zelfstandig Freerunning/Parkour te trainen onder toezicht van een Trainer op de daarvoor per vestiging aangewezen dagen zoals vermeld op de Website.
“Website”: www.urban-inside.nl